براندازان

در خیابانها و کوچه ها و محلاتی که ساکنیم شعار: “مرگ بر پوتین” و “موج ضد روسی بسازیم” را فراموش نکنیم.

در #تظاهرات پیش رو شعار “مرگ بر پوتین” را فراموش نخواهیم کرد چراکه دنیا نظاره خواهد کرد و تغییرات بزرگی بوجود خواهد آمد.
@mammihan_2500
@mammihan_2