• info@babakmaster.de

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک

داتشگاه فردوسی مشهد

رشته:مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :مدیریت دانش

 زیر نظراساتید محترم:

 آقای دکتر یعقوب مهارتی

آقای دکتر علیرضا خوراکیان

 

داتشجویان محقق وارایه دهنده:

محمدرضا ثاقب عادل

بابک سرخپور

افشین ایمان نژاد

موضوع ارایه

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟

زمان ارایه:1393.12.18

مقدمه:

امروزه کشورها بر اساس توانایی آنها در تولید و کاربرد دانش طبقه بندی می شوند(تورجمن 2000) در کشورها پیشرو در اقتصاد جهانی تعادل بین دانش و سایر منابع به نفع دانش تغییر یافته است به گونه ای که دانش به عامل مهم و تعیین کننده ای در زندگی ،حتی بیشتر از زیمین و سرمایه تبدیل شده است (مالهوترا1386) عمده ترین سرمایه سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر،دانشی است که به آن دسترسی دارند سازمان هایی می توانند پیشرو و پیشتاز باشند که قادرند بیشترین و معتبر ترین وبه روز ترین دانش بشری را در اختیار گیرند واآن استفاده بهینه کنندو با تصرف دانش ،خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنانو نیز پیاده سازی ،بازیابی و حفظ و نگهداری دانش به منزله دارایی های نالموس سازمان استفاده کنند.به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمان ها رشته جدیدی از مدیریت ،بنام مدیریت دانش پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیند های دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان  و استراتژِ مدیریت دانش در تامین دانش مناسب ،در زمان مناسب ،برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک می کند.دانش دارایی ارزشمندی است که باید مدیریت شود اساس مدیریت  دانش یافتن استراتژی هایی است که دانش درست را به شکل صحیح و درزمان مناسب در اختیار افراد درست قرار دهد .برای موفقیت در مدیریت دانش ،داشتن یک استراتژی روشن وبه خوبی برنامه ریزی شده عامل تاثیر گذاری می باشد این استراتژی منابع و توانایی های سازمان برای رسیدن به اهداف دانشی را سازماندهی می نماید.

استراتژی دانش:

استراتژی دانش نقطه اتصال فرآیند دانش با فرآیند استراتژِی سازمان می باشد.(نیکوکار ،حکیم،1391) استراتژِی سازمان نشانگر استراتژی دانش است.و استراتژی مدیریت دانش به عنوان یک عامل موثر بر استراتژِ سازمان رفتار می کند. بنابراین استراتژی دانش بخشی از استراتژِ سازمام محسوب می شود که با هدف ایجاد مزیت رقابتی ،خطر پذیر ی بالقوه محیطی وبررسی آن ها  در کنار ضعف های احتمالی ،سازمان را در مقابل تهدید های محیطی ایمن می سازد.

دانش حاصل از فرآیند مدیریت دانش در موارد زیر استراتژی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

1.تدوین استراتژی (دانش محیط ،قابلیت های درونی سازمان خطر پذیری

2.طراحی قابلیت مدیریت دانش (که امروزه حتی از توسعه و ایجاد قابلیت های فناوری اطلاعات نیز مهم تر می باشد)

3.توسعه جوانب و قابلیت های استراتژِ ی دانش در سازمان (در جهت دستیابی به اهداف رقابتی)

در فرآیند استراتژی دانش ،حرکت ها از استراتژی دانشی – که متاثر از استراتژی سازمان است_آغاز شده ودر مرحله بعد له اعمال مدیریت دانش همچنین نشر و گسترش دانش در سازمان می رسد که البته لازم است در راستای اعمال مدیریت تغییر در این چرخه ،یادگیری به واسطه آموزش کسب مهارتهای لازم را که از جمله وظایف مرحله بعد می باشد به عنوان یک رویکرد اساسی در نظر گرفت. در نهایت نیز توسعه دانش و تولید و ایجاد دانش های جدید و نظهور مکمل مراحل فوق می باشد (نیکوکار و حکیم1391)

مزیت رقابتی:

سازمان ها با درک اهمیت ونقش حیاتی مدیریت دانش اشتیاق وافری به اعمال این سیستم ها از خود نشان می دهند.اما واقعیت این است به دلیل عدم وجود تصویری روشن از آنچه می خواهند به آن دست پیدا کنند

نمی توانند به صورت ایده آل و مطلوب این سیستم ها را طراحی و اجرا کنند.در صورتی که فرآیند های مدیریت دانش مانند خلق دانش و کسب دانش و نشر دانش و کاربرد دانش ونگه داری دانش به شیوه ای نظام مند و برنامه ریزی شده در سازمان ها اعمال می شود می توان شاهد اثرات شگرف ان در ایجاد مزیت رقابتی در بخش های مختلف سازمان بود.

 برای اینکه بتوانیم ضرورت توجه به اجرای طرح های مدیریت دانش در سازمان ها را مطرح کنیم نیازمند شناسایی دقیق نتایج استفاده از این طرح ها در بخش های مختلف سازمان هستیم تا کنون تحقیقات زیادی درباره مفهوم و فرآیند های مدیریت دانش انجام شده است اما سازمان های و شرکت ها به دنبال چیزی فراتر از این می باشند امروزه در شرایط سخت رقابیتی سازمان ها به دنبال این هستند که آیا اجرای طرح های مدیریت دانش می تواند برای آن ها عامل ایجاد تمایز و مزیت رقابتی باشد؟

استراتژی مدیریت دانش :

یکی از مهم ترین موارد در ایجاد مدیریت دانش ایجاد استراتژی مدیریت دانش آن است که این استراتژی و اهداف به آن باید نمایانگر استراتژی و اهداف سازمانی باشد از طریق فرآیند استراتژی سازی مدیریت دانش ،یک سازمان درابطه با نقاط قوت وضعف و فرصت ها و تهدیداتی از جنس مدیریت داشن برای رسیدن به اهداف خودآگاه می شود بنابراین می توان گفت که برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش بخشی از خود مدیریت دانش واستراتژی سازی آن در مواقع بخشی از برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش است .

یکی از علت هایی که بعضی از سازمان ها در پیاده سازی مدیریت دانش شکست خورده اند این بود که نتوانستند دانش را از داده یا طالاعات متمایز کنند و ویژگی های منحصر به فرد دانش و کارکنان دانشی را نادیده گرفتند.

wpbabakskr

    Leave a Reply

    All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove