• info@babakmaster.de

گزارش مورد کاوی سطح استفاده از تکنولوژی و مدیریت دانش دراداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

مدیریت دانش

گزارش مورد کاوی سطح استفاده از تکنولوژی و مدیریت دانش دراداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

گزارش مورد کاوی سطح استفاده از تکنولوژی و مدیریت دانش در

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

تهیه و تنظیم

بابک سرخپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

گرایش مدیریت دانش

1393

مقدمه

    مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان به عنوان واحد مدیریت استانی سازمان محیط زیست کشور پس از تغییراتی مدیریتی صورت پذیرفته پس از انتخابات  92 رویکرد نوینی را در حفظ ، توسعه و ارزش آفرینی دارایی های نامشهود سازمانی خود انتخاب نمود.

راهکار این هدف استفاده از مدیریت دانش مبتنی بر تکنولوژی روز IT  دنیا با نگاه ارزش آفرینی سازمانی در سطوح مختلف مدیریتی ، کارشناسی ، تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی بوده است.

 1. پیشینه

در جهت شناخت  اهمیت اجرای پروژه پایلوت ملی مدیریت دانش در ساختار محیط زیست بیان همین نکته کافیست که سازمان فاقد هرگونه انسجام در ساختارهای IT و اطلاعاتی خود خصوصا حفظ سرمایه های دانشی خود اعم از فیزیکی ، معنوی ، اطلاعاتی و دانشی بوده است.

در این خصوص در سال 92 با انتصاب دکتر اسماعیل مهاجر به عنوان مدیرکل گلستان شروع به توجیه لزوم و اهمیت اجرایی این پروژه برای مدیریت ارشد سازمان به جهت تبدیل مدیر به رهبر نمودیم.

 • مدیریت استان اصل مبحث را می پذیرد

به دلیل انجام پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه غیر انتفاعی گلستان و همکاری در پایانامه کارشناسی ارشد با موضوع مدیریت دانش در آموزش پرورش گلستان توسط دکتر مهاجر طی سالیان اخیر آمادگی ذهنی در خصوص الزامات و اهمیت پروژه در ایشان وجود داشت که این خود یکی از دلایل موفقیت و از نقاط کلیدی اجرا و راهبری این پروژه تاکنون بوده است.

 • طرح موضوع با مدیریت ملی

در طی دو سفر خانم دکتر ابتکار ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور یکی در زمستان 92 دیگری در عید 93 مجالی گشت تا در خصوص مسئله طرح موضوع شود که با موافقت و تایید اولیه ایشان مواجه شد.

 • تعریف پروژه

قرارداد اجرای پروژه با نگرشی تحقیقاتی اجرایی در سال 93 با هزینه 500 میلیون ریال به مدت یکسال منعقد گردید.

 • مفاهیم و تعاریف پروژه
  • عنوان: بررسی نقش پیاده سازی مدیریت دانش در حفاظت محیط زیست گلستان
  • بيان موضوع مورد مطالعه يا پژوهش:

مدیریت دانش با ایجاد و توسعه داراییهای دانش یک سازمان با نگرش فرا رفتن از اهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعالیتهایی است که با شناسایی، تشریک و ایجاد دانش مرتبط هستند. اینکار نیازمند سیستم هایی جهت ایجاد و نگهداری منابع دانش، پرورش و تسهیل دانش و یادگیری سازمانی است. در این امرسازمانهایی موفق هستند که دانش را به عنوان یک دارایی می نگرند و ارزشها و هنجارهای سازمانی که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش میشود را توسعه میدهند.

فرایند توسعه و پیاده سازی مدیریت دانش یک فرآیند پویا و جامع است. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد آن است که با توجه به اینکه شرایط شرکت های گوناگون تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها از پیاده سازی مدیریت دانش مقاصد ویژه ای را دنبال می کنند.بنابراین، نمی توان یک روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. بنابراین، فرآیند توسعه مدیریت دانش باید بر پایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش دارای ماهیتی استراتژیک است.به همین دلیل، در شروع پیاده سازی مدیریت دانش ضمن توجه به هریک از مراحل استقرار و چالشهای آن، پاسخ به برخی از پرسشها ضروری است، که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

–         چرا مدیریت دانش برای ما مهم است و به دنبال آن هستیم؟

–         آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای مشخصی برای پیاده سازی مدل مدیریت دانش داریم؟

–         ما برای چه نوعی از مدل های مدیریت دانش آمادگی داریم؟

–         آیا اراده و تعهد لازم برای هدایت تلاشهای مربوط به مدیریت دانش وجود دارد؟

–         مدیریت دانش از چه راههایی و چگونه می تواند مشارکت کارکنان را در امور شرکت بیشتر و بیشتر کند؟

چرا سازمان ها به مدیریت دانش و دانش علاقمند شده اند؟ تحقیقات انجام شده در سازمان های موفق نشان داده است که بهره وری، سودآوری، واکنش سریع به نیاز مشتری، کاهش هزینه و بالاخره کیفیت مطلوب از آن شرکت هایی نیست که سرمایه، ماشین الات و نیروی انسانی بیشتری دارند. آنگونه که پیتر دراکر می گوید، سازمان های موفق آنهایی هستند که نیروی انسانی دانشگر بیشتری در اختیار دارند و از نیروی انسانی برای غلبه برمحیط پر رقابت و تغییرپذیر کسب و کار استفاده می کنند.

سازمان های موفق آنهایی هستند که دانش پرسنل خود را به توانایی سازمانی تبدیل می کنند. شرکت ها و سازمان ها علی رغم سرمایه گذاری های زیادی که برای بهره برداری از دانش خلق شده در سازمان های خود می نمایند، توفیق چندانی برای آنها حاصل نمی شود و سرمایه گذاری های سر سام آور سخت افزاری و نرم افزاری که برای استقرار مدیریت دانش انجام شده است، نتیجه مورد انتظار را به بار نیاورده است. سازمان ها هنوز با این سوال اساسی مواجه هستند که “با طی کردن چه مسیر و فرآیندی قادر خواهند بود از دانش خلق شده در خود برای برآوردن نیازها و اهداف جدیدشان بهره برداری کنند؟ و به عبارتی مسیر بلوغ سازمان در بهره برداری از دانش خود چیست و سازمان روی چه فرآیندهایی سرمایه گذاری کند تا پیاده سازی مدیریت دانش در جهت اهداف و نیازهایش باشد؟”.

با عنایت به مطالب فوق و باتوجه به وضعیت اقتصادی و ساختار مدیریتی کشور و سیاست دولت در کوچک و چابک سازی دولت می طلبد تا سازمانها نسبت به بهبود و تصحیح فرایندها در بخشهای نو، تحقیقات، پژوهشها و مورد کاویها اقدامات دقیق، سریع و هوشیارانه ای را انجام دهند.

پیشنهادی که در این طرح مطرح می شود مبتنی بر تحولی بنیادین در ساختار فرهنگ سازمانی و اثر بخشی بیشتر فعالیتهای اداره کل محیط زیست  استان گلستان  به جهت نیل به ساختاری پایدار در مباحث علمی، پژوهشی و فعالیتهای سازمانی با استفاده از روشهای نوین مدیریت دانش محور و دانش بنیادی و تبدیل اداره کل محیط زیست گلستان به سازمانی یادگیرنده و محتوی ساز در بخشهای علمی و اجرایی به جهت ایجاد بسترهای لازم تصمیم سازی در سطوح استانی و ملی  می باشد.

wpbabakskr

  Leave a Reply

  All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove